شرکت درمانِت موفق به عقد قرارداد در حوزه بیمه درمان گروهی و انفرادی و همچنین بیمه درمان مسافرتی با بیمه سامان شده است. در این راستا حجم قابل توجهی از بیمه شدگان بیمه سامان در قالب قرارداد های گروهی و انفرادی و همچنین کلیه بیمه شدگان بیمه مسافرتی سامان بیش از یک سال است که از درمانِت خدمات خود را دریافت می کنند.