You are here:-آموزش

Tutorials & Guides

کمک رسان یوروکراس

همکاری درمانِت با شرکت بین المللی یوروکراس در پوشش خدمات مسافرتی ورودی به کشور

By | January 26th, 2018|Categories: آموزش|0 Comments

بیمه سامان

حجم قابل توجهی از بیمه شدگان بیمه سامان در قالب قرارداد های گروهی و انفرادی و همچنین کلیه بیمه شدگان بیمه مسافرتی سامان بیش از یک سال است که از درمانِت خدمات خود را دریافت می کنند.

By | January 26th, 2018|Categories: آموزش|0 Comments
Load More Posts