You are here:-درمانی

مطالب مربوط به بیمه درمان و درمان تکمیلی

“بیمه تکمیلی” درمان چیست؟

امروزه تنها داشتن بيمه‌های اجتماعی در هنگام بيماری و بروز حادثه برای بيمه شدگان كافی نيست. هزينه‌های بستری و عمل جراحی در بيمارستان‌ها، فشار مالی فراوانی را به افراد وارد می‌نمايد.

بارگذاری مطالب بیشتر