معرفی نامه درمان چیست؟

معرفی نامه مجوزی است که درمانِت برای بیمه شده و به نفع مرکز درمانی صادر می کند تا بیمه شده بتواند با پرداخت کسری از هزینه اقدام درمانی(پرداخت فرانشیز)، خدمت مورد نظر را از مرکز درمانی مذکور دریافت نماید. درمانِت معرفی نامه را پس از بررسی دستور پزشک معالج و با رعایت شرایط بیمه نامه