همکاری درمانِت با شرکت بین المللی یوروکراس در پوشش خدمات مسافرتی ورودی به کشور و خروجی از کشور، موجب گشته است اطمینان خاطر در مسافران با در دست داشتن بیمه نامه مسافرتی معتبر بوجود آید. در حال حاضر تمامی بیمه نامه های مسافرتی بیمه سامان دارای پوشش خدمات درمان و حوادت در طول مسافرت به خارج از کشور با حمایت یوروکراس است.