بررسی درخواست های عقد قرارداد با مراکز درمانی با ملاحظات شرکت درمانت و با رایزنی بیمه گر انجام میگیرد و لزوماً به عقد قرارداد منجر نمی شود. ما سعی می کنیم مناسب ترین مراکز درمانی را به جهت حفظ کیفیت خدمت رسانی به شبکه مراکز درمانت اضافه کنیم. قبلاً از همکاری شما در ارایه اطلاعات بی نقص سپاسگزاریم.