ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

بیمه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

بیمه

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

بیمه

نحوه دریافت
معرفی نامه

نحوه استفاده از پرتال درمانت

پرتال درمانت به شما این امکان را می دهد که کارهای بسیاری از قبیل ثبت و اعلام خسارت، دریافت معرفی نامه و… را به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهید. برای راهنمای گام به گام استفاده از پرتال وارد این سامانه شوید.

ورود به پرتال
بیمه