ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

ثبت خسارت بیمه
مسافرتی

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

ثبت خسارت
بیمه مسافرتی

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

نحوه دریافت
معرفی نامه

دریافت معرفی نامه

آیا تمامی هزینه های درمان از طریق ارائه معرفی نامه به مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد؟

برخی هزینه ها طبق آیین نامه های بیمه تکمیلی توسط بیمه گر قابل پرداخت نیست که در معرفی نامه تحت عنوان استثناء می آید. در صورت وجود این موارد در صورت حساب مرکز درمانی، پرداخت بر عهده بیمه شده است.
در صورت تغییر در اقدامات درمانی و نیاز به تغییر سقف ریالی درج شده در معرفی نامه، نیاز است معرفی نامه جاری باطل و معرفی نامه جدید صادر گردد. مراکز درمانی طرف قرارداد در این خصوص کاملاً آگاه بوده و بیمه شده محترم را در خصوص روال کار راهنمایی خواهند نمود.

بیمه

مراکز طرف قرار داد

تا به امروز درمانت با بیش از 1025 مرکز درمانی قرارداد دارد. برای آنکه بتوانیم خدمت رسانی بهتری داشته باشیم و همه مردم کشور عزیزمان بتوانند از خدمات ما استفاده کنند، هر روزه در حال اضافه کردن مراکز درمانی جدید به این لیست هستیم. در لیست زیر مراکز درمانی که ازخدمات آنلاین پشتیبانی میکنند با علامت ستاره مشخص شده اند.

مراکز طرف قرارداد
بیمه