ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

بیمه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

بیمه

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

بیمه

نحوه دریافت
معرفی نامه

لیست مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت

الف- کپی جواب مبنی بر انجام اقدام پاراکلینیکی و کپی دستور پزشک معالج مربوطه
ب- اصل قبض رسید (مبلغ پرداختی توسط بیمار) ممهور به مهر مرکز درمانی و قید تاریخ
اسناد پاراکلینیکی به هیچ عنوان عودت نمی گردد: از ارسال اصل جواب مدارک پاراکلینیک خودداری فرمایید.
*برای فیزیوتراپی اصل دستور پزشک مورد نیاز است.

الف – گواهی از پزشک مبنی بر تعداد ویزیت صورت گرفته با مهر
ب – ارائه برگه سیربیماری

الف- اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان
ب- اصل ریز مابه التفاوتها ممهور به مهر بیمارستان
ج- در صورت بستری نوزاد به علت بیماری در زمان تولد ارائه نامه بیمه گذار جهت تأیید پوشش بیمه ای و (فرم ضمانت) و پرداخت حق بیمه مربوطه جهت صدورمعرفینامه الزامی است.
د- به منظور صدور معرفینامه ارائه اصل و یا تصویر دستور پزشک مبنی بر بستری و یا انجام خدمات پاراکلینیک به همراه کارت
درمان یا بیمه نامه الزامی است .

الف- اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به بیمارستان

ب- اصل ریز داروها ممهور به داروخانه بیمارستان

ج- اصل قبوض، رسید و رونوشت جواب رادیوگرافی ، آزمایشگاه، MRI ،سی تی اسکن، اکو، تست ورزش، سونوگرافی، ماموگرافی ،مانیتورینگ، آنژیوگرافی و…

د- گواهی از پزشک مبنی بر تعداد مشاوره صورت گرفته با مهر

ه- گواهی تعداد جلسات فیزیوتراپی تاریخ آنها و اقدامات انجام شده در هر جلسه

و- در صورت دریافت هزینه از سوی بیمه گر پایه کپی برابر اصل (چک دریافتی و اسناد درمانی) از سوی سازمان

الف- ارائه برگه شرح عمل جراحی
ب- اصل گواهی جراح ممهور به مهر پزشک جراح
ج- اصل گواهی بیهوشی ممهور به پزشک بیهوشی
د- اصل ریز داروها و وسایل مصرفی اتاق عمل ممهور به مهرداروخانه بیمارستان
م- اصل گواهی کمک جراح ممهور به مهر پزشک
ن- گواهی از پزشک مبنی بر تعداد مشاوره صورت گرفته با مهر
و- در صورت جراحی سیتوپلاستی ارائه گرافی قبل از عمل جراحی
ه- در صورت جراحی کورتاژ ارائه سونوگرافی قبل از عمل
ی- ارائه جواب پاتولژی جهت سایر اعمال جراحی

الف- ارائه مستندات ابتلا به بیماری (جواب پاتولوژی، MRI و …)

ب- در اولین نوبت ارسال اسناد جهت تشکیل پرونده

ج- اصل قبوض داروهای مربوط به بیماری و تصویر نسخه پزشک ممهور به مهر داروخانه و پزشک معالج

عینک:
الف – اصل قبض رسید (مبلغ پرداختی) ممهور به مهر مرکز خرید عینک و قید تاریخ
ب – برگه تعیین نمره چشم (ممهور به مهر چشم پزشک و یا اوپتومتریست )
ویزیت:
اصل قبض رسید (مبلغ پرداختی توسط بیمار) ممهور به مهر پزشک معالج و قید تاریخ
دارو:
الف – اصل نسخه دارو ممهور به مهر داروخانه و مهر پزشک معالج
ب – سوابق بیماری بیمه شده در موارد بیماری های خاص
دندان:
الف – اصل فاکتور ممهور به مهر دندانپزشک معالج و قید تاریخ
ب – گرافی قبل و بعد از انجام کار و حین انجام کار (غیر از موارد ترمیم، جرمگیری)

پرتال درمانت

با پرتال درمانت شما را تا حد زیادی از مراجعه حضوری بی نیاز کرده ایم. با استفاده از پرتال درمانت می توانید کارهایی نظیر دریافت معرفی نامه، ثبت و اعلام خسارات و… را  به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهید و از این طریق در زمان خود صرفه جویی نمایید. 

ورود به پرتال