فعالیت درمانِت ایجاد، توسعه و نگهداشت شبکه درمان است. شبکه درمان متشکل از مراکز بستری و سرپایی و پاراکلینیک ها با بیش از 400 مرکز در کل کشور است. به زودی داروخانه ها و مطب های منتخب نیز به شبکه درمانِت دعوت خواهند شد تا کل فرآیند درمان از مطب تا داروخانه یا دیگر مراکز پاراکلینیکی، درون شبکه درمانِت به انجام برسد. اهمیت انجام کل فرآیند درون شبکه به معنی عدم درگیری بیمه شده با مقوله پرداخت نقدی است.